O nás

Příspěvková organizace Technické služby Ostrava – Jih byla zřízena usnesením zastupitelstva městského obvodu Ostrava – Jih č. 0158/4 ze dne 4.6.2015 s účinností od 1.9.2015.

Hlavním účelem organizace je péče o čistotu a celkový vzhled Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava – Jih, zabezpečení údržby a vnější úpravy veřejných prostranství a uspokojování veřejných potřeb občanů v souladu s platnými právními předpisy.

Technické služby Ostrava – Jih, p. o. ,vykonávají zejména tyto hlavní činnosti:

 • správa, údržba a opravy nemovitostí předaných k hospodaření
 • zajištění čištění, zimní údržba a drobné stavební údržby a opravy místních a účelových komunikací, chodníků a veřejných zpevněných ploch, jejich součástí a příslušenství, včetně jejich zimní údržby a údržby pomocí mechanizace
 • zajištění údržby a opravy dopravního značení na místních a účelových komunikacích
 • údržba, úklid a čištění veřejných prostranství, podchodů a tržních míst, včetně zimní údržby, údržby pomocí mechanizace
 • údržba a opravy mobiliáře, sportovních hřišť a dětských hřišť, dětských pískovišť a lanových prvků, včetně provádění běžné kontroly a provozní kontroly (pravidelné provádění roční kontroly zajišťuje zřizovatel), včetně odstraňování a likvidace herních prvků
 • údržba a obnova veřejné zeleně, sadovnických, technických prvků a silniční vegetace
 • instalace a údržba informačních tabulí
 • provoz a údržba parkovacích ploch
 • provoz, údržba a opravy veřejných WC
 • provoz, údržba a opravy fontán a vodotrysků
 • nakládání s odpady a nakládání s nebezpečnými odpady, zejména zajištění svozu odpadu z odpadkových košů umístěných na veřejném prostranství a likvidace nepovolených skládek
 • správa a údržba hřbitovů a urnových hájů, včetně údržby komunikací a oplocení, zeleně a zřizovatelem určených hrobů včetně válečných hrobů a památníků
 • správa zřizovatelem určených tržnic, tržišť, tržních míst a trhů
 • provozní a technické zajištění veřejnosti přístupných kulturních, sportovních a ostatních akcí pořádaných zřizovatelem
 • opravy a údržba elektrozařízení, instalace, údržba a provoz slavnostního osvětlení
 • autoprovoz k zajištění vlastních výkonů činností, silniční motorová doprava, nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti 3,5 tuny včetně, silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
 • zajištění výkonu veřejně prospěšných pací na území městského obvodu Ostrava - Jih
 • zajištění výkonu obecně prospěšných prací (alternativních trestů) na území městského obvodu Ostrava - Jih
 • zajištění výkonu veřejné služby (dle zákona o pomoci v hmotné nouzi) na území městského obvodu Ostrava - Jih
 • zajiíštění pravidelné kontroly a úklidu parkovacích objektů ve vlastnictví statutárního města Ostravy svěřených městskému obvodu Ostrava - Jih, jejichž seznam je uveden v Zásadách vztahů městského obvodu Ostrava  Jih k Technickým službám Ostrava - Jih, příspěvkové organizaci

V těchto jmenovaných oblastech spolupracuje s Úřadem práce při hledání nových možností uplatnění pro občany, kteří jsou dlouhodobě vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání. Jejich pracovní náplní je pečovat o čistotu veřejných prostranství celého obvodu. 

 • velkoobchod, maloobchod
 • poskytování technických služeb
 • poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • pronájem a půjčování věcí movitých
 • poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • testovaní, měření, analýzy a kontroly


 

 

 

     Současný vzhled našeho

     zrekonstruovaného sídla

© 2016 - 2021 Technické služby Ostrava - Jih