O nás

Příspěvková organizace Technické služby Ostrava – Jih byla zřízena usnesením zastupitelstva městského obvodu Ostrava – Jih č. 0158/4 ze dne 4.6.2015 s účinností od 1.9.2015.

Hlavním účelem organizace je péče o čistotu a celkový vzhled Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava – Jih, zabezpečení údržby a vnější úpravy veřejných prostranství a uspokojování veřejných potřeb občanů v souladu s platnými právními předpisy.

Technické služby Ostrava – Jih, p. o. ,vykonávají zejména tyto hlavní činnosti:

 • správa, údržba a opravy nemovitostí předaných k hospodaření
 • zajištění čištění, zimní údržba a drobné stavební údržby a opravy místních a účelových komunikací, chodníků a veřejných zpevněných ploch, jejich součástí a příslušenství, včetně jejich zimní údržby a údržby pomocí mechanizace
 • zajištění údržby a opravy dopravního značení na místních a účelových komunikacích
 • údržba, úklid a čištění veřejných prostranství, podchodů a tržních míst, včetně zimní údržby, údržby pomocí mechanizace
 • údržba a opravy mobiliáře, sportovních hřišť a dětských hřišť, dětských pískovišť a lanových prvků, včetně provádění běžné kontroly a provozní kontroly (pravidelné provádění roční kontroly zajišťuje zřizovatel), včetně odstraňování a likvidace herních prvků
 • údržba a obnova veřejné zeleně, sadovnických, technických prvků a silniční vegetace
 • instalace a údržba informačních tabulí
 • provoz a údržba parkovacích ploch
 • provoz, údržba a opravy veřejných WC
 • provoz, údržba a opravy fontán a vodotrysků
 • nakládání s odpady a nakládání s nebezpečnými odpady, zejména zajištění svozu odpadu z odpadkových košů umístěných na veřejném prostranství a likvidace nepovolených skládek
 • správa a údržba hřbitovů a urnových hájů, včetně údržby komunikací a oplocení, zeleně a zřizovatelem určených hrobů včetně válečných hrobů a památníků
 • správa zřizovatelem určených tržnic, tržišť, tržních míst a trhů
 • provozní a technické zajištění veřejnosti přístupných kulturních, sportovních a ostatních akcí pořádaných zřizovatelem
 • opravy a údržba elektrozařízení, instalace, údržba a provoz slavnostního osvětlení
 • autoprovoz k zajištění vlastních výkonů činností, silniční motorová doprava, nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti 3,5 tuny včetně, silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
 • zajištění výkonu veřejně prospěšných pací na území městského obvodu Ostrava - Jih
 • zajištění výkonu obecně prospěšných prací (alternativních trestů) na území městského obvodu Ostrava - Jih
 • zajištění výkonu veřejné služby (dle zákona o pomoci v hmotné nouzi) na území městského obvodu Ostrava - Jih
 • zajištění pravidelné kontroly a úklidu parkovacích objektů ve vlastnictví statutárního města Ostravy svěřených městskému obvodu Ostrava - Jih, jejichž seznam je uveden v Zásadách vztahů městského obvodu Ostrava  Jih k Technickým službám Ostrava - Jih, příspěvkové organizaci

  

Projekt: Podpora alternativních způsobů dopravy

V rámci výzvy NPŽP 11/2019 – Podpora alternativních způsobů dopravy programu životního prostředí a na základě Rozhodnutí č. 1191100082 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR byla, Technickým službám Ostrava – Jih, příspěvkové organizaci schválena finanční podpora formou dotace.

Termín realizace: 1. 9. 2020 – 10. 12. 2021

Výše dotace: max. 500 000,- Kč

Předmětem projektu je pořízení 1 ks vozidla s pohonem elektro kategorie N1. Nově pořízené vozidlo bude složit ke sběru odpadu, údržbě veřejné zeleně a správě městského mobiliáře.

   

 

 

„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě  rozhodnutí ministra životního prostředí"

            www.mzp.cz,  www.sfzp.cz  

 

© 2016 - 2024 Technické služby Ostrava - Jih